Nawigacja


REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY KŁOBUCK

 

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Z TERENU GMINY KŁOBUCK

 

1.  Organizatorem dowożenia uczniów jest dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku.

2.  Autobus szkolny przeznaczony jest do dowozu dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Kłobuck.

3.  Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych, liczbę odjazdów.

4.  Listę uczniów dowożonych do szkoły ustala dyrektor szkoły.

5.  Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

6.  Bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusie szkolnym sprawuje opiekun.

7.  Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń nauczycieli i opiekunów w autobusie szkolnym.

8.  Uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez opiekunów.

9.  Uczniom podczas jazdy nie wolno:

     - wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna;

     - wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu;

     - zachowywać się w sposób hałaśliwy, stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa;

     - żądać zatrzymania w miejscu do tego nie przeznaczonym;

     - rozmawiać z kierowcą;

     - używać wulgaryzmów;

     - stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających;

     - stać na stopniach autobusu;

     - zakładać nóg na siedzenia;

10. Uczniowi nie wolno:

     - wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki nauczyciela, opiekuna (nie dotyczy Gimnazjum w Kłobucku - zgoda rodzica/opiekuna);

     - czekać przed wejściem szkoły na przyjazd autobusu bez opieki nauczyciela (nie dotyczy Gimnazjum w Kłobucku - zgoda rodzica/opiekuna);

     - wracać do domu pieszo, jeżeli przyjechał autobusem, chyba, że przedstawi pisemną zgodę od rodzica.

11. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

12. Opiekunowie szkolnego autobusu informują szkołę o nieprawidłowym zachowaniu uczniów w autobusie.

13. Szkoła ma obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dotyczących pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów w czasie dowożenia zgodnie z zapisami swojego statutu.

14. Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus szkolny w świetlicy.

15. Nauczyciel świetlicy odprowadza ich po zajęciach do szatni oraz autobusu szkolnego, przekazując opiekunom w autobusie (nie dotyczy Gimnazjum w Kłobucku - zgoda rodzica/opiekuna).

16. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem - nauczycielowi, wychowawcy lub opiekunowi w autobusie.

17. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi świetlicy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi, którzy podejmują decyzję o dalszych losach ucznia.

18. Uczniowie dowożeni, oczekujący w świetlicy, stosują się do poleceń nauczyciela świetlicy, który organizuje stosowne zajęcia i wyznacza miejsce oczekiwania na autobus lub zajęcia.

19. Wchodzenie do i wychodzenie z autobusu musi odbywać się tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innego ucznia.

20. Uczniowie zdejmują plecaki przed wejściem do autobusu i zakładają po jego opuszczeniu.

21. Opuszczenie miejsca może nastąpić po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

22. Opiekun ma obowiązek nadzoru nad bezpiecznym przejściem ucznia przez drogę.

23. Dyrektor szkoły, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informuje organizatora o zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych placówek, których uczniowie są dowożeni

24. Ustalenia określone w pkt. 1-23 obowiązują również uprawnione do dowozu dzieci z przedszkola.

25. Rodzice lub prawni opiekunowie (lub inne osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów) dzieci, o których mowa w pkt. 24 zobowiązani są do osobistego przekazania dziecka opiekunowi autobusu oraz odbierania go z autobusu zgodnie z rozkładem jazdy po zajęciach lekcyjnych.

26. Uczniowie nie będący na liście dowozów mogą być przewożone szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

27. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektorów szkół rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

            - podczas trwania dowozów - opiekunowie,

            - w innym czasie - organizator dowozów.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.09.2009r.

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2
    ul. Szkolna 1
    42 - 100 Kłobuck
    woj. śląskie
  • /fax:(034) 317 23 86

Galeria zdjęć